7 кю детский

 • Migi Hanmi Kamae
 • Hidari Hanmi Kamae
 • Seiza ho
 • Koho ukemi 
 • Mae Shikko ho
 • Ushiro Shikko ho
 • Den guri gaeshi
 • Zempo Kaiten Ukemi
 • Koho Kaiten Ukemi
 • Ryote Koho ukemi 
 • Hiriki no Yosei 1
 • Hiriki no Yosei 2
 • Tai no Henko 1
 • Tai no Henko 2
 • Shumatsu dosa 1
 • Shumatsu dosa 2
 • Shomen Uchi Ikkajo osae 1
 • Shomen Uchi Ikkajo osae 2
 • Katate Mochi Shiho nage1
 • Katate Mochi Shiho nage 2

Наши сертификаты и дипломы

Наши контакты


Тел: 8-987-358-7944 (Энгельс, Саратов)
Email: alena.myakoshina@yandex.ru

Сайт:http://club-aikido.ru
https://vk.com/aikidoengels